Zobten.jpg

PODHALANER 
Podhalaner Zobten-Zucht 

Podhalaner Zobten-Zucht seit 2017

Wir haben gerade kleine Welpen zu verkaufen!

podhalaner4.jpg
podhalaner3.jpg
podhalaner2_klein.jpg